چربي گير يكي‌از مجموعه‌هاي موءثر در صنعت تصفيه فاضلاب است . يكي آلاينده‌هاي معمول در فاضلاب صنعت هاي گوناگون , روغن و چربي مي باشد كه مي بايست گذشته از تصفيه فاضلاب از فاضلاب قطع شوند .