سيستم هاي كولر و خنك كننده گازي از اجزايي ظريف و متعدد درست شده شده‌است كه روند و فيض آخري تمامي اجزاء ساخته شده , توليد و راحتي و خنك كنندگي فضاي متبوع شما هست . هر جزء يك كولرگازي وظيفه و اهميتي داراست البته بعضي از اين قطعات نيازمند دقت ويژه اي ميباشند , يك كدام از اين قطعات كمپروسور يك دستگاه است كه در اصل قلب يك خنك كننده گازي محسوب مي گردند . 

در صورتيكه كمپرسور شما هنوز پايين ضمانت مي‌باشد مي‌توانيد صرفا كمپرسور را جايگزين نماييد .

بايستي دقت داشته باشيد كه جايگزين كردن كمپرسور كولرگازي و خير تمام آن نظير جايگزين كردن موتور در يك اتومبيل سابق است . كه‌اين قابليت موجود است كه كمپرسور گشوده نيز وخيم شود . در شكل خريداري نمودن كولرگازي اين ايراد مجدد پيش نخواهد آمد . 

عدم ضمانت كمپرسور كولرگازي به تنهايي : اگرچه خريد مجدد كولرگازي هزينه بردار است البته عمده موسسات در شكل خريد بدون نقص كولرگازي  آن را ضمانت مي نمايند .

پس در شكل خريد كمپرسور به تنهايي مشتمل بر گارانتي نمي‌شود و احتمال وخيم شدن مجدد آن موجود هست . عمده شركتهاي در شكل تغيير دادن كمپرسور هيچ گارانتي براي كمپرسور نو ارائه نخواهند اعطا كرد . 

هزينه نصب كمتري پرداخت نمائيد . در حالتي‌كه شما يك توشه كمپرسور را عوض و در حين ديگري پنل را نيز عوض نمائيد مجبوريد دوبار هزينه نصب بدهيد . پس با تغيير دادن سيستم سرمايش از پرداخت دوبار هزينه نصب خودداري مي شود . 

 

بهبود به كارگيري از انرژي :

درصورتي كه شما كمپرسور كولرگازي را عوض فرمائيد پنل داخلي به عبارتي پنل قبل هست كه در اين‌حالت كولرگازي حاذق نخواهد بود يك همت انرژي شبيه به سيستم تماما تازه به شما بدهد . در شكل مطابقت و همخواني نداشتن پنل و كمپرسور احتمال مصرف اضافه برق هم موجود هست . 

نكته اي كه زياد حساس است و مي بايست دراين مورد بدانيد اين است كه كمپرسور كولرگازي ابدا تعمير نمي‌شود و در ۸۰ درصد موردها نياز است تا كمپرسور تعويض گردد كه مخارج تعويض و خريد زياد بالا هست و براي اين مسئله به طبع نياز است تا يك راءس داراي اعتبار را براي باز‌بيني و آزمايش كمپرسور تعيين نمائيد . 


كمپرسور خنك كننده گازي چه مي باشد و چه وظيفه اي دارااست ؟ 

سيستم هاي كولر و خنك كننده گازي از اجزايي ظريف و متعدد درست شده شده‌است كه روند و فيض آخري تمامي اجزاء ساخته شده , توليد و راحتي و خنك كنندگي فضاي متبوع شما هست . هر جزء يك كولرگازي وظيفه و اهميتي داراست البته بعضي از اين قطعات نيازمند دقت ويژه اي ميباشند , يك كدام از اين قطعات كمپروسور يك دستگاه است كه در اصل قلب يك خنك كننده گازي محسوب مي گردند . 

در صورتيكه كمپرسور شما هنوز پايين ضمانت مي‌باشد مي‌توانيد صرفا كمپرسور را جايگزين نماييد . حالا فرض بر اين است كه كمپرسور ديگر ذيل ضمانت نمي‌باشد , پس موارد ذيل را در لحاظ بگيريد : 

بايستي دقت داشته باشيد كه جايگزين كردن كمپرسور كولرگازي و خير تمام آن نظير جايگزين كردن موتور در يك اتومبيل سابق است . كه‌اين قابليت موجود است كه كمپرسور گشوده نيز وخيم شود . در شكل خريداري نمودن كولرگازي اين ايراد مجدد پيش نخواهد آمد . 

 

عدم ضمانت كمپرسور كولرگازي به تنهايي

اگرچه خريد مجدد كولرگازي هزينه بردار است البته عمده موسسات در شكل خريد بدون نقص كولرگازي آن را ضمانت مي نمايند . پس در شكل خريد كمپرسور به تنهايي مشتمل بر گارانتي نمي‌شود و احتمال وخيم شدن مجدد آن موجود هست . عمده شركتهاي در شكل تغيير دادن كمپرسور هيچ گارانتي براي كمپرسور نو ارائه نخواهند اعطا كرد . 

هزينه نصب كمتري پرداخت نمائيد . در حالتي‌كه شما يك توشه كمپرسور را عوض و در حين ديگري پنل را نيز عوض نمائيد مجبوريد دوبار هزينه نصب بدهيد . پس با تغيير دادن سيستم سرمايش از پرداخت دوبار هزينه نصب خودداري مي شود . 

 

بهبود به كارگيري از انرژي

درصورتي كه شما كمپرسور كولرگازي را عوض فرمائيد پنل داخلي به عبارتي پنل قبل هست كه در اين‌حالت كولرگازي حاذق نخواهد بود يك همت انرژي شبيه به سيستم تماما تازه به شما بدهد . در شكل مطابقت و همخواني نداشتن پنل و كمپرسور احتمال مصرف اضافه برق هم موجود هست . 

نكته اي كه زياد حساس است و مي بايست دراين مورد بدانيد اين است كه كمپرسور كولرگازي ابدا تعمير نمي‌شود و در ۸۰ درصد موردها نياز است تا كمپرسور تعويض گردد كه مخارج تعويض و خريد زياد بالا هست و براي اين مسئله به طبع نياز است تا يك راءس داراي اعتبار را براي باز‌بيني و آزمايش كمپرسور تعيين نمائيد .