از جمله تفاوت‌ها و فرق كاشي و سراميك مي‌توان به جنس مواد موجود در ساختار آنها و مصارف گوناگوني كه هركدام در بناي ساختمان دارند اشاره كرد