پكيج ديواري با دقت به ميزان كوچك و بضاعت آن براي ساخت گرمايش مطبوع با بازدهي و ايمني يك‌سري برابر نسبت به سيستم‌هاي حرارتي مركزي , يك كدام از محبوب‌ترين سيستم‌هاي گرمايشي براي خانه‌هايي با فضاي محدود , زوج‌ها و يا اين كه خانواده‌هاي كوچك به‌حساب مي آيد .